GRI Index

General disclosures

General disclosures
Categorie Nr  GRI-beschrijving  Onderdeel
Strategie en analyse G4‑1 Een verklaring van de hoogste beslissingsbevoegde van de organisatie over de relevantie van duurzame ontwikkeling voor de organisatie en haar strategie. Voorwoord
  G4‑2 Beschrijving van belangrijke gevolgen, risico’s en mogelijkheden. Visie Gas
Visie Groen
Visie Groningen
Risicoparagraaf
Organisatie- profiel G4‑3 Naam van de organisatie. Over GasTerra
  G4‑4 Voornaamste merken, producten en/of diensten. Over GasTerra
  G4‑5 Locatie van het hoofdkantoor van de organisatie. Over GasTerra
  G4‑6 Het aantal landen waar de organisatie actief is en namen van landen met ofwel grootschalige activiteiten, ofwel met specifieke relevantie voor de duurzaamheidskwesties die in het verslag aan de orde komen. Levering en verkoop
Inkoop virtuele handelsplaatsen en het buitenland
Ketenbeheer
  G4‑7 Eigendomsstructuur en de rechtsvorm. Governance
  G4‑8 Afzetmarkten (geografische verdeling, sectoren die worden bediend en soorten klanten/begunstigden).     Levering en verkoop
  G4‑9 Omvang van de verslaggevende organisatie.      Samenvatting financiële resultaten
Personeel en organisatie
Jaarrekening
  G4‑10 a. Aantal werknemers naar type arbeidscontract en geslacht. 
b. Aantal werknemers met een vast dienstverband per werknemerscategorie en geslacht. 
c. Totaal personeelsbestand uitgesplitst naar werknemers en andere hulppersonen en geslacht. 
d. Totaal personeelsbestand naar regio en geslacht. 
e. Percentage werkzaamheden van de organisatie dat wordt uitgevoerd door personen die juridisch als zelfstandige worden aangemerkt of door andere personen dan de eigen werknemers/hulppersonen, werknemers/hulppersonen van toeleveranciers daaronder begrepen. 
f. Significante schommelingen in het aantal werknemers.
Personeel en organisatie
  G4‑11 Percentage van het totale aantal werknemers dat onder een collectieve arbeidsovereenkomst valt. Cao en pensioen 
  G4‑12 Beschrijving van de toeleveringsketen van de organisatie.  Ketenbeheer en animatie
  G4‑13 Significante veranderingen tijdens de verslagperiode wat betreft omvang, structuur, eigendom of leveringsketen van de organisatie. Leeswijzer
  G4‑14 Uitleg over de toepassing van het voorzorgsprincipe door de verslaggevende organisatie. Governance
  G4‑15 Extern ontwikkelde economische, milieu gerelateerde en sociale handvesten, principes of andere initiatieven die door de organisatie worden onderschreven. Ketenbeheer
  G4‑16 Lidmaatschappen van verenigingen (zoals brancheverenigingen) en nationale en internationale belangenorganisaties. Voorwoord
Ketenbeheer
Stakeholderdialoog
Kennis delen
Nevenfuncties Directieleden en hoofd- en nevenfuncties Commissarissen GasTerra
Vaststelling van materiële onderwerpen en afbakening G4‑17 a. Overzicht van alle ondernemingen die in de geconsolideerde jaarrekening of vergelijkbare stukken zijn opgenomen.
b. Overzicht van alle in de geconsolideerde jaarrekening of vergelijkbare stukken opgenomen ondernemingen die niet onder dit verslag vallen.
Jaarrekening
  G4‑18 a. Proces voor het bepalen van de inhoud en specifieke afbakening van het verslag.
b. Uitleg van de door de organisatie gehanteerde uitgangspunten voor het bepalen van de inhoud van het verslag.
Leeswijzer
Stakeholderdialoog
  G4‑19 Overzicht van alle materiële onderwerpen die tijdens het proces ter bepaling van de inhoud van het verslag zijn vastgesteld. Stakeholderdialoog
  G4‑20 Vermeld voor elk materieel onderwerp de afbakening binnen de organisatie. Stakeholderdialoog
  G4‑21 Vermeld voor elk materieel onderwerp de afbakening buiten de organisatie. Stakeholderdialoog
  G4‑22 Gevolgen van een eventuele herformulering van informatie die in een eerder verslag is verstrekt en de redenen voor deze herformulering.   Leeswijzer
  G4‑23 Significante veranderingen ten opzichte van vorige verslagperiodes ten aanzien van reikwijdte en afbakening. Stakeholderdialoog
Stakeholder betrokkenheid G4‑24 Lijst van groepen belanghebbenden die de organisatie heeft betrokken. Stakeholderdialoog
  G4‑25 Basis voor inventarisatie en selectie van belanghebbenden die moeten worden betrokken. Stakeholderdialoog
  G4‑26 Benadering voor het betrekken van belanghebbenden, waaronder de frequentie van het overleg per type en groep belanghebbenden en of zij specifiek zijn betrokken in het kader van het verslaggevingsproces. Stakeholderdialoog
  G4‑27 De belangrijkste onderwerpen en vraagstukken die uit het overleg met belanghebbenden naar voren zijn gekomen en hoe de organisatie hierop heeft gereageerd, onder mee via haar regelgeving. Vermeld per onderwerp/vraagstuk door welke groep belanghebbenden dit naar voren is gebracht. Stakeholderdialoog
Verslagprofiel G4‑28 Verslagperiode waarop de verstrekte informatie betrekking heeft. Leeswijzer
  G4‑29 Datum van het meest recente, vorige verslag. Leeswijzer
  G4‑30 Verslaggevingscyclus. Leeswijzer
  G4‑31 Contactpersoon voor vragen over het verslag of de inhoud daarvan. Contact
  G4‑32 a. De gekozen ‘in overeenstemming met’-optie.
b. De GRI-inhoudsopgave voor de gekozen optie.
Leeswijzer
GRI-tabel
Onafhankelijk Assurance-rapport EY Sustainability
  G4‑33 Beleid en huidige praktijk met betrekking tot het verkrijgen van externe assurance voor het verslag. Governance
Leeswijzer
Governance G4‑34 De bestuursstructuur van de organisatie, met inbegrip van commissies die onder het hoogste bestuurslichaam vallen. Governance
Bericht Raad van Commissarissen
Ethiek en integriteit G4‑56 Beschrijving van de door de organisatie gehanteerde waarden, principes, standaarden en gedragsnormen, zoals een gedragscode. Over GasTerra
Compliance en regulering
  G4‑57 De interne en externe procedures ten aanzien van ethiek en gedrag, alsmede zaken met betrekking tot integriteit, zoals hulplijnen en advieslijnen. Bezwaren, klachten en misstanden
  G4‑58 De interne en externe procedures voor het melden van (vermoeden van) onethisch of onwettig gedrag, en zaken die verband houden met integriteit, zoals escalatie van het lijnmanagement, klokkenluidersregeling of meldpunten Bezwaren, klachten en misstanden

Specific disclosures

Specific disclosures
Materiële onderwerpen Definitie GRI Aspect Indicator DMA en indicatoren Onderdeel
Positie van gas GasTerra en zijn stakeholders vinden het belangrijk om de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame bronnen zo goed mogelijk te laten verlopen en zien hierbij een belangrijke rol voor gas weggelegd. Economisch G4‑EC8 a. Vermeld waarom het onderwerp materieel is en de impact van het onderwerp.
b. Vermeld hoe de organisatie omgaat met het materiële onderwerp en de impact ervan.
c. Evaluatie van de managementaanpak.

G4-EC8: Indirecte economische waarden die zijn gegenereerd en gedistribueerd.
Voorwoord
Visie Gas
Visie Groen
Kennis delen
Kennis ontwikkelen
Health & Safety lokale bewoners/milieu (o.a. aardbevingen De veiligheid rondom de gaswinning in Groningen is een belangrijk onderwerp voor zowel stakeholders als GasTerra. GasTerra maakt deel uit van de keten.
Naast de veiligheid bij de winning van gas is de persoonlijke gezondheid en veiligheid van medewerkers en dienstverleners voor GasTerra prioriteit.
Sociaal G4-SO10
G4-LA6
a. Vermeld waarom het onderwerp materieel is en de impact van het onderwerp.
b. Vermeld hoe de organisatie omgaat met het materiële onderwerp en de impact ervan.
c. Evaluatie van de managementaanpak.
Voorwoord
Visie Gas
Personeel en organisatie
Duurzame(re) producten Stakeholders hechten er waarde aan dat GasTerra actief bijdraagt aan de verduurzaming van de Nederlandse energievoorziening en menen dat GasTerra vooral de productie van duurzame gasproducten moet stimuleren. Daarbij kan GasTerra de kennis die binnen de onderneming aanwezig is delen. GasTerra vindt het belangrijk dat (groen) gas zijn logische rol in de energievoorziening van de toekomst vervult Milieu G4-EN4 a. Vermeld waarom het onderwerp materieel is en de impact van het onderwerp.
b. Vermeld hoe de organisatie omgaat met het materiële onderwerp en de impact ervan.
c. Evaluatie van de managementaanpak.
Visie Groen
Kennis delen
Kennis ontwikkelen
Toekomst GasTerra GasTerra bevindt zich in een reorganisatietraject waarin herstructurering en kostenbesparing belangrijke onderwerpen zijn. Daarnaast is er in deze tijd minder Groningengas te verkopen dan in het verleden, waardoor de rol van GasTerra in de toekomst onduidelijk is. Economisch
Sociaal
G4-EC8
G4-SO1
a. Vermeld waarom het onderwerp materieel is en de impact van het onderwerp.
b. Vermeld hoe de organisatie omgaat met het materiële onderwerp en de impact ervan.
c. Evaluatie van de managementaanpak.
Personeel en organisatie
Marktontwikkeling
Transparantie GasTerra wil zo helder en open mogelijk communiceren over zijn activiteiten en doelstellingen zonder echter zijn commerciële en andere belangen (waaronder privacy) te schaden. Sociaal G4-PR6 a. Vermeld waarom het onderwerp materieel is en de impact van het onderwerp.
b. Vermeld hoe de organisatie omgaat met het materiële onderwerp en de impact ervan.
c. Evaluatie van de managementaanpak.
Leeswijzer
Leveringszekerheid (korte termijn) GasTerra neemt zijn verantwoordelijkheid dat zijn klanten binnen de contractuele grenzen op ieder moment in het jaar voldoende aardgas tot hun beschikking hebben. Economisch G4‑EC8 a. Vermeld waarom het onderwerp materieel is en de impact van het onderwerp.
b. Vermeld hoe de organisatie omgaat met het materiële onderwerp en de impact ervan.
c. Evaluatie van de managementaanpak.
Levering en verkoop