Groningen

Visie

GasTerra heeft de drie bekende pijlers van maatschappelijk ondernemen People, Planet, Profit vertaald in Gas, Groen en Groningen. De keuze voor Groningen ligt voor de hand. We vinden het belangrijk om een betekenisvolle bijdrage te leveren aan de lokale samenleving waarvan we deel uitmaken. Dit doen we door te participeren in verschillende projecten en initiatieven, waarbij vergroening van onze samenleving centraal staat, zoals Duurzaam Ameland en EnTranCe. Daarnaast sponsort GasTerra verschillende activiteiten op sportief, cultureel, educatief en maatschappelijk gebied.

Na de oprichting van GasTerra als zelfstandig bedrijf in 2005 lag de nadruk in het sponsoringbeleid op activiteiten en projecten die de naamsbekendheid van de nieuwe onderneming in de regio konden verhogen. Belangrijkste voorbeeld hiervan is de financiële steun aan de Groningse professionele basketbalclub Donar. Door de naam van ons bedrijf aan het team te verbinden (GasTerra Flames), genereerden we in die tijd maximale publiciteit. Uit extern onderzoek is gebleken dat deze aanpak succesvol is geweest. GasTerra is inmiddels een vaste en bekende waarde in de Groningse gemeenschap.

Omdat de naamsbekendheid nu voldoende is, hebben we onze aandacht verlegd naar het benadrukken van onze economische en maatschappelijke betekenis en het uitdragen van onze visie op en overbrengen van onze kennis over het energie- en klimaatvraagstuk. Dit brengen we onder meer in de praktijk met de campagne ‘GasTerra Doet’. Binnen dit thema zijn zes subthema’s benoemd: GasTerra inspireert, GasTerra verduurzaamt, GasTerra onderzoekt, GasTerra handelt, GasTerra deelt en GasTerra verbindt. Er is speciaal voor dit doel een websitesectie ingericht, GasTerra Doet, waarin per subthema dieper op de diverse activiteiten wordt ingegaan.

De laatste jaren richten we ons steeds meer op maatschappelijke sponsoring (goede doelen). Deze koerswijziging houdt verband met veranderingen in de samenleving en met de eisen die wij stellen aan onze rol daarin. Van de gemeenschap wordt meer en meer gevraagd dat zij zelf verantwoordelijkheid neemt voor de kwaliteit en leefbaarheid van haar leefomgeving. Het spreekt vanzelf dat ondernemingen daarbij ook verantwoordelijkheid dragen, GasTerra niet uitgezonderd.

In dit kader is GasTerra in 2015 gestart met het project ‘GasTerra voor Groningen’, waarbij we onderzoeken hoe we – naast sponsoring en donaties – een bijdrage kunnen leveren aan een structurele versterking van de Groningse economie. Daarbij hebben we ook oog voor het verbeteren van ons imago, het imago van gas en kennis over de rol van GasTerra in de provincie Groningen.   

Sponsoring

Als Gronings bedrijf richten wij ons met sponsoring primair op de stad en regio Groningen. GasTerra sponsort verschillende activiteiten op het gebied van cultuur, educatie, maatschappij en breedtesport. Terwijl eerder ook de grote sportclubs en – evenementen in aanmerking kwamen voor een financiële bijdrage, sponsoren we nu steeds vaker relatief kleine lokale initiatieven. Sponsoring heeft primair een maatschappelijke functie, maar daarnaast brengen we ook de naam van de onderneming en de bedrijfsactiviteiten onder de aandacht.

In 2016 gaven we 500.000 euro uit aan sponsoring en donaties (in 2015: 700.000 euro). In verband met de veranderde marktomstandigheden en de daaruit voortvloeiende noodzaak om de kosten terug te brengen is ook het sponsor- en donatiebudget verminderd. We ontvangen nog steeds veel sponsoraanvragen. In reactie daarop besteedt de onderneming gemiddeld minder geld per sponsoring, zodat we maatschappelijke partners kunnen blijven ondersteunen. We vinden het belangrijk om partijen op weg te helpen, waarna deze zelfstandig of met andere partners verder kunnen gaan. Sponsorcontracten hebben in beginsel een beperkte looptijd, zodat ook nieuwe partijen in aanmerking komen voor een financiële bijdrage.

Samen met Gasunie zijn wij via de Stichting Fondsbeheer Culturele Relatie Evenementen vaste sponsor van het Groninger Museum. De expositie ‘David Bowie is’ kreeg zowel landelijk als regionaal veel aandacht en publiciteit. Succesvolle exposities zoals deze zijn zowel economisch als cultureel bijzonder belangrijk voor de stad. Voor GasTerra zijn zij een uitgelezen gelegenheid om relatie-evenementen te organiseren. De expositie was dermate succesvol, dat het museum besloot de tentoonstelling met vier weken te verlengen, tot 10 april 2016. 

In uitzonderlijke gevallen steunen we grote maatschappelijke projecten. Sinds 2015 is GasTerra bijvoorbeeld sponsor van het Huis voor de Sport, dat bewegingsonderwijs aanbiedt aan basisscholen in de provincie Groningen. Daarnaast zijn wij partner van stichting De Brug, die sportieve activiteiten organiseert voor mensen met een verstandelijke beperking, zoals de Special Olympics Groningen.

GasTerra steunde daarnaast in 2016 ook kleinere goede doelen zoals de ‘Walk for Life’; een charity run rondom het Paterswoldse Meer waarvan de opbrengst naar het UMCG Kanker Research Fonds gaat. De muziekvereniging Prins Hendrik uit Scheemda ontving een financiële bijdrage voor gedeeltelijke vervanging van het instrumentarium. Ook het kunstenaarscollectief Broedplaats De Campagne heeft een bijdrage van GasTerra ontvangen voor de bouw van een onderkomen op het voormalige terrein van de Suikerunie in Groningen. Voor de Stichting Vrienden van het Beatrix Kinderziekenhuis is door het Noord Nederlands Orkest een benefietconcert gehouden. GasTerra heeft dit concert financieel mogelijk gemaakt.

Vrijwilligersfonds

Al sinds 2009 stimuleert GasTerra zijn medewerkers om zich actief als vrijwilliger in te zetten in de regio. Als waardering voor die inzet kunnen medewerkers bij GasTerra eenmaal per twee jaar een financiële bijdrage van maximaal 2500 euro aanvragen voor de organisatie waar men werkzaam is. De bestedingsdoelen van deze bijdrage kunnen variëren van nieuwe ballen voor een lokale sportvereniging tot een wervingsactie voor een goed doel.

Het Vrijwilligersfonds heeft een eigen bestuur dat de aanvragen op basis van een reglement beoordeelt. Als tegenprestatie vraagt GasTerra aan de gesteunde organisatie om een advertentie (bijv. in een programmaboekje) en/of een vermelding op de website te plaatsen.

In 2016 steunde het Vrijwilligersfonds onder meer de Juniorkamer Groningen. Deze organiseert ieder jaar een actie voor een goed doel. Dit keer werd voor jonge mantelzorgers, in de leeftijd van 8 tot 20 jaar, die thuis of in hun directe omgeving een belangrijke zorgtaak vervullen, een ontspannende dag georganiseerd. Op het programma stond een bezoek aan FC Groningen, een ontmoeting met de spelers en een verloting van een VIP-arrangement.

Een ander voorbeeld is een financiële bijdrage van 1500 euro voor een meisjesteam van hockeyclub GHHC om trainingspakken aan te schaffen. Als tegenprestatie stelde het team voor acties op te zetten waarmee minimaal hetzelfde bedrag, 1500 euro, ingezameld werd ten behoeve van het Ronald McDonald Huis.

GasTerra voor Groningen

Eind 2015 is GasTerra gestart met het project ‘GasTerra voor Groningen’ dat tot doel heeft – naast sponsoring, donaties en het vrijwilligersfonds – een bijdrage te leveren aan een structurele versterking van de Groningse economie. Daarbij hebben we ook oog voor het imago van gas en de rol van GasTerra in de provincie Groningen. Dit doen we onder andere door deel te nemen aan De Uitdaging en door het opzetten van het GasTerra Meer met Minder Fonds. 

De Uitdaging

Maatschappelijke organisaties hebben vaak behoefte aan extra handen, materialen of expertise om hun activiteiten voor buurt en bewoners uit te kunnen voeren. De Uitdaging is een nationaal initiatief, bestaande uit een netwerk van ondernemers, verenigingen en (andere) organisaties die op vrijwillige basis bij elkaar komen om vraag en aanbod van deze middelen en kennis te matchen ten behoeve van maatschappelijke projecten. GasTerra is door donatie van een bedrag van 5000 euro per Uitdaging ‘founder’ van zowel de Groningse, de Midden-Groningse, de Haren-Tynaarlose als de Noord-Groningse Uitdaging. In die regio’s bieden experts op verschillende gebieden een helpende hand aan lokale groepen die zelf die expertise ontberen. 

Sinds de zomer van 2016 draagt GasTerra niet alleen in financiële zin bij aan de Uitdaging, maar ook door kennis en middelen te delen. Medewerkers worden gestimuleerd hun expertise aan te bieden. In overleg met hun leidinggevende kunnen zij daar tijd voor vrijmaken.
Zo zetten medewerkers zich in om de bekendheid van de speelgoedbank in Midden-Groningen te vergroten en zamelden ze speelgoed in. Daarnaast helpt een medewerker ook om het beleidsplan voor het klompenmuseum vorm te geven in Haren-Tynaarlo.
 

GasTerra Meer met Minder Fonds

GasTerra gaat in 2017 de Stichting het GasTerra Meer met Minder Fonds (GMmMF) oprichten. Het doel van dit fonds is het stimuleren van energiebesparing bij maatschappelijke instellingen waar medewerkers van GasTerra actief zijn. Dit gebeurt door het verstrekken van een renteloze lening (géén gift) die door de besparingen op de energierekening wordt “terugverdiend”. Het geld dat terugkomt kan weer gebruikt worden voor nieuwe investeringen in energiebesparing.

Betrokkenheid bij de regio

Noorderlink

GasTerra is aangesloten bij Noorderlink. Noorderlink bestaat uit de 40 grootste werkgevers in Noord-Nederland, die op het gebied van P&O samenwerken. De strategische doelen van Noorderlink zijn de uitwisseling van kennis, expertise en best-practices op HRM/HRD-gebied, het bevorderen van mobiliteit en het vergroten van de inzetbaarheid van personeel van de bij Noorderlink aangesloten organisaties. Ook profilering van het Noorden als een aantrekkelijke werk- en woonomgeving en betrokkenheid bij regionale maatschappelijke aangelegenheden staan hoog op de agenda van Noorderlink. Op de website van Noorderlink worden alle vacatures van de aangesloten bedrijven gepubliceerd. Daarnaast bieden de organisaties ook werkervaringsplaatsen aan om werkervaring op te doen in een andere organisatie en/of een andere functie. De manager P&O van GasTerra zit in het dagelijks bestuur van Noorderlink.

Op 29 september 2016 vond in Assen het evenement de Noorderlinkdagen plaats. Dit is het grootste, tweejaarlijkse congres in Noord-Nederland over management-, organisatie- en HRM-ontwikkelingen. GasTerra had zitting in de programmaraad. Verschillende GasTerra-medewerkers hebben dit congres bezocht.

Groningen bereikbaar

GasTerra is lid van de Adviescommissie Groningen Bereikbaar. Groningen wil ook in de toekomst een aantrekkelijke bestemming blijven. Daarom wordt er in en rond de stad fors geïnvesteerd in wegen, bruggen, stations, rails en fietspaden. De komende jaren gaat de zuidelijke ringweg op de schop. Ook worden het hoofdstation, stationsgebied en spoor ingrijpend verbouwd. Alle investeringen hebben tot doel de bereikbaarheid van de stad Groningen te verbeteren en de noordelijke economie te versterken. De werkzaamheden zijn omvangrijk en hebben tijdelijk nadelige gevolgen voor de bereikbaarheid van de stad. Het bedrijfsleven, de overheid en vele andere partners houden de stad en regio tijdens deze werkzaamheden zo goed mogelijk bereikbaar. GasTerra probeert in Groningen een voorbeeldfunctie te vervullen op het gebied van woon-werk-mobiliteit en ‘slim werken’.